O konferencji

Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA (powstałe z połączenia dwóch kół: Koła Naukowego Filozofów oraz Koła Naukowego Okcydentalistów), którego celem jest popularyzacja zagadnień związanych z szeroko pojmowaną humanistyką. Podobny cel przyświecał w czasie organizacji Warsztatów. Ich piąta edycja dotyczyła współczesnych problemów estetyki, rzeczywistości wirtualnej i zagadnień gender studies. Szóstą edycję poświęcono rozważaniom na temat etyki praktycznej, siódmą – problematyczności myślenia, ósma nosiła zaś tytuł „Wschód-Zachód. Pytanie o filozofię i jej korzenie”. Ostatnia edycja, która odbyła się w grudniu 2018 r., została zorganizowana pod hasłem „Humanizm-Posthumanizm”.

Widać zatem, że całe przedsięwzięcie oscyluje wokół bieżących i ważkich zagadnień społecznych i naukowych. Chcielibyśmy kontynuować tę tradycję i w nawiązaniu do aktualnego problemu statusu filozofii, humanistyki i myślenia w ogóle nawiązać dialog nie tylko z filozofami, ale także przedstawicielami nauk szczegółowych i artystami.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa wszystkich zajmujących się filozofią, antropologią, etnologią, socjologią, psychologią, prawem, historią…. i (być może przede wszystkim) tych, którzy nie odnajdują się w żadnej z wymienionych dyscyplin. Gwarantujemy ciepłe przyjęcie i ciekawą dyskusję.


X ŁÓDZKIE WARSZTATY FILOZOFICZNE. SENS-BEZSENS

Sens i bezsens wydają się pojęciami, które w sposób doskonały oddają opozycję między tym, co prawdziwe, zrozumiałe, wartościowe, a tym, co takie nie jest. Sensowne zdanie może nas przekonać, sensowna decyzja zdobywa naszą aprobatę. Jakie jednak można określić warunki użycia tych pojęć, jakie są warunki sensowności w ogóle?

Kategorie „sensu” i „bezsensu” towarzyszą myśli filozoficznej od jej zarania. Niezbywalne były one już dla starożytnych Greków i chociaż w antycznej grece trudno znaleźć terminy w pełni odpowiadające „sensowi” i „bezsensowi”, to powszechnie operowano obydwoma tymi konceptami w literaturze i filozofii okresu klasycznego. Zarówno sens jak i jego przeciwieństwo traktowano na równi. Trudno zatem uznać, że u swych źródeł filozofia to jedynie poszukiwanie sensu i walka z jego brakiem.

Problem sensowności oraz jej braku jest obecny również w filozofii analitycznej, gdzie odnosi się przede wszystkim do języka i jego elementów. Sensowność wyrażenia umożliwia jego zrozumienie i jest tożsama z posiadaniem przez nie wartości logicznej, a w związku z tym jest własnością szczególnie pożądaną w metodologii nauk i logice. Jednak jakie należy przyjąć kryteria sensowności? Czy jest ona zależna jedynie od poprawnego stosowania reguł gramatycznych i kategorii semantycznych danego języka? Jaki status mają paradoksy i absurdy i czy możemy je w pełni zrozumieć? Czy niemożliwość sformułowania problemu w sensownej formie językowej przesądza o jego pozorności i wyklucza go z obszaru filozofii i nauki?

Zagadnienie sensu i bezsensu posiada również niewątpliwy związek ze sferą praxis i z problematyką wartości. Związek ten może być co najmniej dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, możemy mieć na uwadze kwestię sensowności albo bezsensowności zdań służących wyrażaniu sądów wartościujących. Po drugie, możemy zwrócić uwagę na to, co czyni nasze problemy, działania lub całe życie sensownymi albo bezsensownymi, czyli co sprawia, że mają one wartość lub są wartości pozbawione.

W filozofii już od długiego czasu daje się zaobserwować zjawisko, które można określić jako „rozproszenie sensu”. Taka sytuacja może jawić się nam zarówno jako szansa jak i zagrożenie. Szansa, ponieważ uwolni nas od mylnych osądów, udostępniając nam lepszy ogląd na otaczającą nas rzeczywistość i zostawiając więcej miejsca na sprawcze działanie. Zagrożenie, ponieważ usunięcie jednolitej podstawy, źródłowego sensu, może prowadzić do dowolności, niemożliwości ustalenia jakichkolwiek kryteriów myślenia i działania. Współczesna refleksja filozoficzna stoi w obliczu zarówno owej szansy, jak i owego zagrożenia.

 

SENS I BEZSENS PLAKAT-1

PLAKAT DO POBRANIA